Kdo je online

Přihlášení uživatelé 1
Hosté 22

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Protitanková varianta M113 provozovaná v počtu 81 strojů se dočká modernizace pro digitální bojiště, dále by měla být zv...
Wildblood - Komentář v Velitel
Dočkáme se dalších dobových seriálů a filmů?
Tady je zajímavý článek týkající se počátku nového kola zbrojení u nás. Militarizace ekonomiky z počátku padesátých let...
Korona pořád trápí námořnictvo. Navy Sends Replacement Sailors to USS Essex After Crew Members Catch COVID-19 https://w...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 5. 11. 2014 9:00 Napsal Michal Kroužek
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: DOKUMENTY

Dohoda o prozatímním upravení poměrů v knížectví Těšínském z 5. listopadu 1918

Protokol


o schůzi zástupců Zemského Národního výboru pro Slezsko v Pol. Ostravě a Polskie Narodowe Rady v Těšíně ohledně upravení vzájemných poměrů v knížectví Těšínském:

Přítomni


I. Za Zemský Národní výbor pro Slezsko:


1. Dr. Zikmund Witt, advokát v Mor. Ostravě.
2. Dr. Ferd. Pelc, notář v Pol. Ostravě.
3. Petr Cingr, býv. říšský poslanec v Mor. Ostravě.
4. Jan Nohel, učitel v Pol. Ostravě.

II. Za Radu Narodowou polskou v Těšíně:


1. Tadeus Reger, býv. říšský poslanec v Těšíně.
2. Dr. Richard Kunicki, lékař ve Fryštátě.
3. Prof. Pawel Bobek v Těšíně.
4. Ing. Jos. Kiedroń v Dombrové.

Shora jmenovaní delegáti uzavírají jménem svých plnomocníků následující dohodu:


Dohoda nynější má povahu prozatímní a v ničem neprejudikuje konečnému rozhraničení teritoriálnímu, které ponechává se v celku k rozhodnutí povolaným činitelům, t. j. vládě polské ve Varšavě a vládě české v Praze; jedině za účelem udržení klidu a pořádku v čase přechodném, aby síly se netříštily na vzájemných sporech v záležitostech povahy místní a malicherné, vymezuje se okruh působnosti obou jmenovaných představitelů národních ve Slezsku, t. j. Národnímu výboru pro Slezsko a Radě Narodowe Księstwa Cieszynskiego na tento způsob:

1. Politický okres frýdecký bude podléhati Národnímu výboru pro Slezsko, politický okres bílský a těšínský Radě Narodowej Księstwa Cieszynskiego v Těšíně.

2. V politickém okresu fryštátském má zůstati v zásadě nynější stav nezměněn, všechny úřady v tomto okresu podléhají, pokud se týče obcí s českou správou, Národnímu výboru pro Slezsko, pokud se týče ostatních obcí tohoto okresu, Radě Narodowej Księstwa Cieszynskiego. Jmenování úředníků může se státi toliko v dohodě obou vlád národních, což platí ohledně každé změny ve stavu úřednickém. V okresu fryštátském náleží starost o bezpečnost v obvodu obcí s českou správou Národnímu výboru, v obvodu ostatních obcí Radě Narodowej Księstwa Cieszynskiego.

Funkce a působnost policejního komisařství v Mor. Ostravě, které podléhá Národnímu výboru, vztahuje se na celý dosavadní obvod. Rada Narodowa Księstwa Cieszynskiego má však právo vyslati k tomuto úřadu svého důvěrníka a mohou se nařízení, týkající se obcí s polskou a německou správou, vydávati jen za souhlasu tohoto důvěrníka.

3. V celém knížectví Těšínském zaručují si národní vlády navzájem plnou ochranu národních menšin, zejména v ohledu kulturním, školském a národně-politickém. Záležitosti, týkající se takových menšin, pokud jsou národně-politické a kulturní, buďtež řízeny jen za souhlasu druhé Národní vlády.

4. V obcích, kde zastupitelstvo je jiné národnosti, než většina obyvatelstva podle posledního sčítání, budiž přibrán důvěrník této národnosti ku spolurozhodování.

5. Dozor nad drahou košicko-bohumínskou vykonává polská Rada Narodowa Knížectví Těšínského za pomoci dozorčí rady, do které má právo vyslati svoje zástupce a odborníky Zemský Národní výbor v Pol. Ostravě k hájení zájmů národa českého.

6. Vojenské posádky budou zřízeny polskou Radou Narodowou knížectví Těšínského na nádražích v Těšíně, Třinci, Mostu a Bohumíně. Národní výbor pro Slezsko má však právo vydržovati přiměřenou posádku na nádraží bohumínském a sice s vlastním důstojníkem. Počet mužů této posádky nemůže však přesahovati polovici mužů posádky polské a bude tato intervenovati na požádání velitele polské.

7. Nádraží v Bohumíně, zároveň osobní, nákladní a před nádraží, náleží do pravomoci Rady Narodowe knížectví Těšínského až po poslední výhybky směrem ke Hrušovu. Teritorium, náležející do pravomoci Zemského Národního výboru pro Slezsko ve smyslu odst. 1 této dohody zůstává přesto nedotčeno.

Body, obsažené v bodě 7., dosahují platnosti až po výhradném potvrzení plenem Zemského Národního výboru pro Slezsko.

8. Ostatní dráhy budou podléhati principielně té vládě, v jejímž teritoriu se nacházejí, zejména: dráha meziměstská Těšín-Frýdek náleží po stanici Vojkovice-Bukovice včetně dráha Kunčice-Suchá-Těšín až po stanici Šenov včetně do pravomoci Zemského Národního výboru pro Slezsko.

Montanní dráha náleží úplně a zcela do právomoci Zemského Národního výboru pro Slezsko s podmínkou volného převozu uhlí a důlního materiálu pro doly, nacházející se v obvodě působnosti Rady Narodowe Księstwa Cieszynskiego.

Elektrické dráhy:

Moravská Ostrava-Karvín náleží zcela a úplně do právomoci Zemského Národního výboru pro Slezsko. Totéž vztahuje se na části elektrických drah:

Polská Ostrava-Michálkovice a Polská Ostrava včetně Hrušov. Zbytek těchto drah a jmenovitě linie Hrušov-Bohumín-Karvín-Fryštát i Orlová-Kopaniny náleží pod správu Rady Narodowe Księstwa Cieszynskiego v Těšíně.

Ředitelství dopravy drah spadajících do působnosti Rady Narodowej Księstwa Cieszynskiego přejímá do svého řízení ředitelství drah v Krakově.

9. Pokud se týče výživy, tu spadá starost o ni zásadně do kompetence české vlády v okresu frýdeckém, vlády polské v okresu bílském a těšínském a obou vlád v okresu fryštátském ve smyslu odst. 8. Ve všech těchto okresích utvoří se okresní hospodářské rady, které budou míti na starosti výživu dotyčného okresu. V jednotlivých obcích zřídí se hospodářské rady místní a má býti postaráno, aby v nich, pokud možno všechny vrstvy obyvatelstva byly zastoupeny.

Za účelem aprovisace celé země zřídí se event. direktorium, do něhož vyšlou Češi a Poláci po 7, Němci 5 delegátů.

Zemská hospodářská rada polská a česká podléhají svým národním vládám a vykonávají svůj vliv tam, kde tyto vlády zasahují dle tohoto dohodnutí.

Na každý způsob však zavazují se obě vlády postarati se o potřebné potraviny pro výživu horníků, koksařů i horníků revíru ostravsko-karvínského.

Vlády dávají své povolení, aby navzájem dodržely se smlouvy na dodávku potravin.

10. V otázce uhelné mají v zásadě zůstati nynější zařízení. Revír bude tudíž podléhati revírnímu úřadu hornímu v Mor. Ostravě, který je podřízen Národnímu výboru pro Slezsko, polská Rada Narodowa má však právo do tohoto úřadu vyslati svého důvěrníka, jehož souhlasu bude třeba k nařízením vydaným jámám, nalézajícím se v těchto obcích, které nejsou ve správě české. Totéž platí i ohledně uhelného inspektorátu v Mor. Ostravě, který ohledně rozdělování uhlí podléhá direktoriu uvedenému v odstavci 9.

11. Uhelné kádry se zruší, přece však ponechávají se ve všech obcích revíru vojenské posádky za účelem dodržení pořádku. Tyto vojenské posádky budou dosazeny v obcích s českým obecním zastupitelstvem, vojenským velitelstvím v Mor. Ostravě, v ostatních obcích revíru Radou Narodowou Księstwa Cieszynskiego v Těšíně; posádky polské podléhající vojenskému velitelství v Těšíně, posádky české vojenskému velitelství v Mor. Ostravě.

Bude-li potřebí opatření, týkající se společných záležitostí vojenských, dohodnou se vojenská velitelství v Mor. Ostravě a velitelství v Těšíně.

12. Jmenovaná společná ujednání obou vlád v odst. 8., 9. a 10., zvláště v ohledu dopravy na drahách a elektrických tramvajích, mohou býti každou chvíli toliko po vzájemném dohodnutí obou vlád změněna neb zrušena.

13. Otázky mzdové a vůbec sociální, týkající se celého revíru, podléhají tak zv. stížnostní komisi v Mor. Ostravě, v jejím nynějším složení podřízené Národnímu výboru pro Slezsko.

14. Národní výbor pro Slezsko ustanoví u Rady Narodowe Księstwa Cieszynskiego v Těšíně svého plnomocníka za účelem hájení zájmů národa českého a naopak Rada Narodowa v Těšíně ustanoví za týmž účelem plnomocníka u Národního výboru pro Slezsko v Pol. Ostravě.

V československém státě na Pol. Ostravě,


5. listopadu 1918

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

27.ledna 1738 – Robotní patent Karla VI., který omezoval robotu na maximálně 10 hodin denně. Poddaní měli mít možnost podávat stížnosti na vrchnost.

27.ledna 1943 byla zahájena stavba lehké letadlové lodi HMS Triumph.

Translate