Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 13

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 25. 2. 2014 16:04 Napsal Ing. Jan Šneberk
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: HISTORIE

„Sclavi istius patrie“ aneb bavorští Slované

migrace Slovanů a Avarů v 6. a počatkem 7. stol.migrace Slovanů a Avarů v 6. a počatkem 7. stol.

Slovanům je u nás věnována řada publikací, bohužel jen minimum se věnuje osudu Slovanů na území dnešního Německa, a když, tak pouze Slovanů Polabských. Sami se zamyslete, kdo z vás má alespoň nějaké povědomí o našich předcích žijících na řece Naab, Mohan či dokonce Regnitz protékající Norimberkem. Nikoliv náhodou moderní genetika prokázala, že 1/3 dnešní německé populace má slovanské kořeny.

 

hranice slovanského osídlení severně od Alphranice slovanského osídlení severně od Alp

Doklady o slovanském osídlení v Bavorsku a Horních Rakousech (původně bavorské Východní marce) jsou opravdu bohaté – kromě bohatých archeologických nálezů, jazykových rozborů toponym (místních jmen) se zachovalo i mnoho písemných pramenů, které poukazují na Slovany jako na významné a početné etnikum v částech tohoto regionu dominující.

Slované v BavorskuSlované v Bavorsku

Slované v BavorskuSlované v Bavorsku

Slované začali osidlovat severní a severovýchodní Bavorsko již v 6. století a to ze tří směrů. Část slovanské populace přišla podél Dunaje, tento proces zřejmě bezprostředně souvisí s expanzí Avarů. Další skupiny osadníků, pocházející z vnitřních Čech, se usazovaly převážně u řeky Naab /Nábští Slované/, poslední osidlovací směr na Pomohaní /Pomohanští Slované/ a k řece Regnitz /Regničtí Slované/ z největší pravděpodobností vycházel od srbských kmenů v Posálí.

Slované v NěmeckuSlované v Německu

Písemné prameny o Slovanech

- roku: 741 nejstarší zmínka o Slovanech v zakládací listině diecéze ve Würzburgu
– roku: 800 Karel Veliký pověřil würzburgského biskupa Bernwelfa založením 14 misijních kostelů pro pokřtění Slovanů na Mohanu a Regnici (Regnitz)
– roku: 805 dekret Karla Velikého (tzv. Diedenhofenská kapitula) mj. zakazující prodávat zbraně Slovanům, jmenovitě uvádí obchodní střediska Hallstadt (u Bambergu), Forchheim (u Norimberku), Premberg (u Regensburgu)
– roku: 863 v darovací listině Ludvíka Němce u kláštera Niederaltaich zmínky o „villam quae vocatur Nabavinida iuxta rivulum Trebinam“ (ves Nabin u Deggendorfu)
– 8. až 10.  stol. v souvislosti s dary pro klášter Fulda, kostely ve Würzburgu a Ansbachu se na mnoha místech textu o těchto oblastech hovoří jako o zemích Slovanů „in terra Slavonica“
– roku: 1007 v zakládací listině diecéze v Bambergu se přímo hovoří, o založení diecéze primárně pro účely pokřtění Slovanů „ut et paganismus Sclavorum destrueretur“
– roku: 1059 zmiňuje Codex probationum ad episcopatum Bambergensem odpor Slovanů ke christianizaci, odmítání odvádění církevních desátků a návratem k pohanským praktikám
„Erat enim plebs huius utpote ex maxima parte sclauonica, ritibus gentilium dedita, abhorrens a religione christiana, tam in cognatarum conubiis quam in decimationum contadictione decretis patrum omnino contraria.“

Codex probationum ad episcopatum Bambergensem

Codex probationum ad episcopatum Bambergensem

Rozbor místních jmen

Slovanská jména se dají najít v místních názvech, jménech cest a vodních toků zejména v oblasti Horní Falce (Oberpfalz) a Horních Frank (Oberfranken). Pouze část slovanských názvů byla přejata, některá byla přeložena anebo vůbec nově pojmenována. Otázkou je např. častý výskyt složenin osobních jmen -windisch, -winden, která donedávna byla považována za germánská.  Podrobná analýza ukazuje, že původcem není německé -winden (vítr), což u jmen není běžný základ, ale i logičtější  –wenden (Slovan).

slovanská toponyma v Bavorskuslovanská toponyma v Bavorsku

Archeologické prameny

Archeologické nálezy jsou poměrně hojné -  zejména keramika s typickou vlnicí, kovové slovanské šperky s patrným vlivem posálských Srbů, Čechů či vlivem velkomoravským.  Důležité poznatky je možné získat z hrobů, bohužel ty nelze často přesněji datovat.

slovanská keramika ze Seusslingu u Norimberku

slovanská keramika ze Seusslingu u Norimberku

Slovanské hroby jsou jednak čistě pohanské žárové jámy (mohyly), jednak již křesťanstvím ovlivněné kostrové hroby a to buď v blízkosti kostela, nebo i bez jakékoliv přítomnosti sakrální stavby. Na mnoha hrobech je vidět syntéza franckého a slovanského pohřebního ritu. Spolu s mrtvými jsou do hrobů ukládány různé předměty jako šperky (čelenky, kroužky) a oděvy. Je patrný přetrvávající vliv pohanství i u křesťanských kostrových hrobů, doložený vkládáním různých slovanských pohanských relikvií, zbraní a potravin.

archeologické nálezy slovanských šperků v Bavorsku

archeologické nálezy slovanských šperků v Bavorsku

archeologické nálezy slovanských šperků v Bavorsku

K častému sdílení hřbitovů Slovanů s Franky i Bavory lze usuzovat na relativně pokojné soužití, tolik odlišné od situace v severněji položeném Polabí. Další dokladem práv místních Slovanů je unikátní dokument „Inqisitio de theloneis“ (dochována kopie z roku 1250 uložena v Pasově), kterým Ludvík Dítě upravoval cla a mýta vyplývající z obchodů mezi Bavory a Slovany (Moravany) v letech 903-906, kde mají bavorští Slované specifický status.

Tento článek vznikl zejména na základě práce PD Dr. Hanse Loserta z univerzity v Bambergu

Převzato ze stránek svornost.com

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

28.října 1918 Den vzniku samostatného československého státu

28.října 1939 došlo v řadě protektorátních měst k demonstracím při příležitosti vzniku ČSR. Při nich byl postřelen student Jan Opletal (na následky zranění umírá 11.listopadu 1939) a Václav Sedláček, který svým zraněním na místě podlehl.

28.října 1936 navštívil rumunský král Karol II. Československo.

28.října 1934 byla zahájena stavba italské bitevní lodi Vittorio Veneto

28.října 1453 – korunovace Ladislava Pohrobka českým králem (vládl 1453 – 1457)

Translate